Traduceri/ Words translated   Leave a comment

13-03-14-GloriaAnzaldua-300x198

traduceri noi în curând, foarte curând…

If you’re wondering: can I use your translations? – the answer is: yes you can but please (only if possible) link the blog and quote us (also fine if you don’t do that:)). And only use for anti-discrimination purposes. That one is important. Thank You.

 

 

 

 

Adrienne Rich

From an Atlas of the Difficult World, 1991

Dintr-un atlas al lumii dificile (An trad)

 

I know you are reading this poem
late, before leaving your office
of the one intense yellow lamp-spot and the darkening window
in the lassitude of a building faded to quiet
long after rush-hour. I know you are reading this poem
standing up in a bookstore far from the ocean
on a grey day of early spring, faint flakes driven
across the plains’ enormous spaces around you.
Știu că citești poemul acesta
târziu, înainte sa pleci de la biroul
cu lumină galben intens a becului și fereastră opacă
în moleșeala unei clădiri căzute în tăcere
mult după ce agitația s-a stins. Știu ca citești acest poem
stând într-o librărie departe de ocean
într-o zi gri de primavară timpurie, cu fulgi slabi mânați
de-a lungul spațiilor imense ale câmpiilor din jurul tău.
I know you are reading this poem
in a room where too much has happened for you to bear
where the bedclothes lie in stagnant coils on the bed
and the open valise speaks of flight
but you cannot leave yet. I know you are reading this poem
as the underground train loses momentum and before running
up the stairs
toward a new kind of love
your life has never allowed.
Știu că citești acest poem
într-o cameră în care s-au întâmplat prea multe ca să le poți îndura
în care lenjeria de pat zace în rotocoale inerte pe pat
și valiza deschisă vorbește despre zbor
dar nu poți pleca încă. Știu că citești acest poem
în timp ce trenul subteran își pierde inerția și înainte de a fugi
în sus pe scări
către un nou fel de dragoste
pe care viața ta nu l-a permis niciodată.
I know you are reading this poem by the light
of the television screen where soundless images jerk and slide
while you wait for the newscast from the intifada.
I know you are reading this poem in a waiting-room
of eyes met and unmeeting, of identity with strangers.
Știu că citești acest poem la lumina
ecranului televizorului pe care imagini fără sunet tresar și alunecă
în timp ce aștepți buletinul de știri de la intifada (rezistență).
Știu că citești acest poem în anticamera
privirilor încrucișate și plecate, a identității cu străini.
I know you are reading this poem by fluorescent light
in the boredom and fatigue of the young who are counted out,
count themselves out, at too early an age. I know
you are reading this poem through your failing sight, the thic
lens enlarging these letters beyond all meaning yet you read on
because even the alphabet is precious.
Știu că citești acest poem la lumina fluorescentă
în plictiseala și oboseala celor mici care sunt excluși,
se exclud și ei singuri, la o vârstă prea fragedă. Știu
că citești acest poem cu vederea slăbită, lentila
groasă mărind literele astea dincolo de orice sens totuși citești în continuare
pentru că până și alfabetul e prețios.
I know you are reading this poem as you pace beside the stove
warming milk, a crying child on your shoulder, a book in your
hand
because life is short and you too are thirsty.
I know you are reading this poem which is not in your language
guessing at some words while others keep you reading
and I want to know which words they are.
Știu că citești acest poem în timp ce pășești pe lângă aragazul
care încălzește laptele, cu un copil care-ți plânge pe umăr, o carte în
mână
pentru că viața e scurtă și ție ți-e prea sete.
Știu că citești acest poem care nu-i în limba ta
ghicind unele cuvinte în timp ce la altele textul curge
și vreau să știu ce cuvinte sunt.
I know you are reading this poem listening for something, torn
between bitterness and hope
turning back once again to the task you cannot refuse.
I know you are reading this poem because there is nothing else
left to read
there where you have landed, stripped as you are.
Știu că citești acest poem ascultând ceva, strivită
între amărăciune și speranță
întorcându-te încă o dată la treaba căreia nu-i poți spune nu.
Știu că citești acest poem pentru că nu a mai rămas nimic altceva
de citit
acolo unde ai ajuns, (dez)golită așa cum ești.

 

 

Teme: Lupte traduse in cuvinte

Adrienne Rich

Our Whole Life                                                

 

Our whole life
a translation
the permissible fibs

 

and now a knot of lies

eating at itself to get undone

 

Words bitten thru words

~~

meanings burnt-off like paint

under the blowtorch

 

All those dead letters

rendered into the oppressor’s language

 

Trying to tell the doctor where it hurts

like the Algerian

who walked from his village, burning

 

his whole body a cloud of pain

and there are no words for this

 

except himself

 

Adrienne Rich

Întreaga noastră viaţă (Ram trad)

 

Întreaga noastră viaţă

o traducere

scornelile permise

 

iar acum un nod de minciuni

care se mănâncă pe sine pentru a se desface

 

Cuvinte muşcate prin cuvinte

 

înţelesuri arse ca vopseaua

sub lampa de benzină

 

Toate aceste litere moarte

redate prin limbajul opresorului

 

 

Încercând să-i spună doctorului unde doare

precum algerianul

care a mers din satul său, arzând

 

întregul său corp un nor de durere

şi nu există cuvinte pentru asta

 

în afară de el însuşi

 

 

Viața noastră întreagă (Sim trad)  

 

Viața noastră întreagă o interpretare

de vorbe permise

 

și acum un nod de minciuni

mâncându-se singur să se dezlege

 

Cuvinte mușcate prin cuvinte

 

înțelesuri arse ca vopseaua

sub lampa de lipit

 

Literele moarte-ale legilor

interpretate-n limbajul opresorului

 

Încerci să-i spui doctorului unde te doare

asemeni algerianului

care și-a părăsit satul, arzând

 

corpul său un nor de durere

pentru asta nu există cuvinte

 

în afara lui însuși

 

 

Teme: intersecția între discriminare rasială, de clasă, sexuală

Audre Lorde

Making Love To Concrete

 

An upright abutment in the mouth

of the Willis Avenue bridge

a beige Honda leaps the divider

like a steel gazelle inescapable

sleek leather boots on the pavement

rat-a-tat-tat best intentions

going down for the third time

stuck in the particular

 

You cannot make love to concrete

if you care about being

non-essential wrong or worn thin

if you fear ever becoming

diamonds or lard

you cannot make love to concrete

if you cannot pretend

concrete needs your loving

 

To make love to concrete

you need an indelible feather

white dresses before you are ten

a confirmation lace veil milk-large bones

and air raid drills in your nightmares

no stars till you go to the country

and one summer when you are twelve

Con Edison pulls the plug

on the street-corner moons Walpurgisnacht

and there are sudden new lights in the sky

stone chips that forget you need

to become a light rope a hammer

a repeatable bridge

garden-fresh broccoli two dozen dropped eggs

and a hint of you

caught up between my fingers

the lesson of a wooden beam

propped up on barrels

across a mined terrain

 

between forgiving too easily

and never giving at all.

 

 

Audre Lorde

Cum faci dragoste cu asfaltul (Sim trad)

 

Reazem vertical la gura

podului de pe Willis Avenue*

o Honda bej trece pragul care divide

ca o gazelă de-oțel  inevitabilă

ghete fine de piele ating pavajul

rat-a-tat-tat cele mai bune intenții

călătorind în jos pentru a treia oară

blocată-n distinct

 

Nu poți să faci dragoste cu asfaltul

dacă ți-e teamă să fii

neimportantă în eroare sau epuizată

dacă te temi că ai putea deveni

diamante sau unsoare

nu poți să faci dragoste în concret

dacă nu te poți preface

că și concretul are nevoie de dragostea ta.

 

Pentru a face dragoste cu asfaltul

îți trebuie o aripă de neșters

rochii albe când nici nu aveai zece ani

vălul confirmațiunii oase bine hrănite

și antrenamente antiaeriene în coșmaruri

nicio stea înainte de-a merge la țară

într-o vară când aveai doisprezece ani

Con Edison scoate din priză

Walpurgisnacht-ul lunilor de la colțul străzii

noi lumini sunt deodată în cer

așchii de piatră care uită că-ți trebuie

să devii un șirag de lumini un ciocan

un pod repetabil

broccoli din grădină două duzini de ouă

și o urmă din tine

rămasă-ntre degete

lecția grinzii de lemn

sprijinite pe curbura arcului

peste terenul minat

 

dintre a ierta prea ușor

și a nu da niciodată.

 

* Willis Avenue Bridge unește, în orașul New York, cartierele Harlem și Manhattan

 

 

Teme: violența asupra femeii, reia privirea lui June Jordan dar transportată în spațiul public.

 

Ntozake Shange

With No Immediate Cause (Ram trad)

2006

 

every 3 minutes a woman is beaten

every five minutes a

woman is raped/every ten minutes

a lil girl is molested

yet i rode the subway today

i sat next to an old man who

may have beaten his old wife

3 minutes ago or 3 days/30 years ago

he might have sodomized his

daughter but i sat there

cuz the young men on the train

might beat some young women

later in the day or tomorrow

i might not shut my door fast

every 3 minutes it happens

some woman’s innocence

rushes to her cheeks/pours from her mouth

like the betsy wetsy dolls have been torn

apart/their mouths

menses red & split/every

three minutes a shoulder

is jammed through plaster and the oven door/

chairs push thru the rib cage/hot water or

boiling sperm decorate her body

i rode the subway today

& bought a paper from a

man who might

have held his old lady onto

a hot pressing iron/i don’t know

maybe he catches lil girls in the

park & rips open their behinds

with steel rods/i can’t decide

what he might have done i only

know every 3 minutes

every 5 minutes every 10 minutes/so

i bought the paper

looking for the announcement

the discovery/of the dismembered

woman’s body/the

victims have not all been

identified/today they are

naked and dead/refuse to

testify/one girl out of 10′s not

coherent/i took the coffee

& spit it up/i found an

announcement/not the woman’s

bloated body in the river/floating

not the child bleeding in the

59th street corridor/not the baby

broken on the floor/

there is some concern

that alleged battered women

might start to murder their

husbands & lovers with no

immediate cause”

i spit up i vomit i am screaming

we all have immediate cause

every 3 minutes

every 5 minutes

every 10 minutes

every day

women’s bodies are found

in alleys & bedrooms/at the top of the stairs

before i ride the subway/buy a paper/drink

coffee/i must know/

have you hurt a woman today

did you beat a woman today

throw a child across a room

are the lil girl’s panties

in your pocket

did you hurt a woman today

i have to ask these obscene questions

the authorities require me to

establish

immediate cause

every three minutes

every five minutes

every ten minutes

every day.

 

Ntozake Shange  

Fără vreo Cauză Imediată (Ram)

2006

la fiecare 3 minute o femeie este bătută

la fiecare cinci minute o

femeie este violată/la cinci minute

o fetiţă este molestată

cu toate acestea, am mers astăzi cu metroul

m-am aşezat lângă un bătrân care

ar fi putut să-şi fi bătut soţia

acum 3 minute sau acum 3 zile/30 de ani

s-ar putea să-şi fi sodomizat

fiica dar am continuat să stau acolo

pen’că tânărul din tren

poate că va bate nişte femei tinere

mai târziu sau mâine

s-ar putea să nu-mi închid repede uşa

se întâmplă la fiecare 3 minute

inocenţa vreunei femei

i se urcă în obraji/curgându-i din gură

precum păpuşilor care au fost

sfâşâiate/gurile lor —

menstruaţii roşii şi despicate/la fiecare

trei minute un umăr este

înghesuit între urmăritor şi uşa cuptorului/

scaunele împing prin cutia toracică/apa fierbinte sau

sperma în clocot îi decorează trupul

am mers cu metroul azi

şi am cumpărat un ziar de la

un om care s-ar putea

să-şi fi ținut nevasta

sub fier de călcat încins/nu ştiu

poate că prinde fete mici în

parc şi le despică fesele

cu bare de oţel/nu mă pot decide

ce ar fi putut face ştiu numai

că la fiecare 3 minute

fiecare 5 minute fiecare 10 minute/aşa că

am cumpărat ziarul

în căutarea anunţului

privind găsirea/corpului dezmembrat

al femeii/

victimele nu au fost toate

identificate/astăzi ele sunt

dezbrăcate şi moarte/refuză să

depună mărturie/o fată din 10 nu este

coerentă/am luat cafeaua

şi am scuipat-o/am găsit

o ştire/nu despre trupul umflat

al femeii găsite în râu/plutind

nu despre copilul care sângerează în

pasajul de pe strada 59/nici despre copilul

sfărâmat pe podea/

există o oarecare îngrijorare

că femeile presupus maltratate

ar putea începe să-şi omoare

soţii şi iubiţii fără vreo

cauză imediată”

scuip vomit şi ţip

toate avem o cauză imediată

la fiecare 3 minute

cu fiecare 5 minute

la fiecare 10 minute

în fiecare zi

trupurile femeilor sunt găsite

pe alei şi în dormitoare/în capul scărilor

înainte să iau metroul/cumpăr un ziar/beau

cafea/trebuia să ştiu/

ai rănit o femeie astăzi

ai bătut o femeie astăzi

ai aruncat vreun copil dintr-o parte în alta a camerei

ai în buzunar

chiloţii vreunei fetițe

ai făcut rău vreunei femei astăzi

trebuie să pun aceste întrebări obscene

autorităţile îmi cer

să stabilesc

cauza imediată

la fiecare trei minute

la fiecare cinci minute

la fiecare zece minute

în fiecare zi.

 

 

Teme: critică a limbajului, legătura dintre limbaj și exprimarea vizuală, a-ți face vocea impact în negocierea continuă teamă-ascundere-minciună și în contextul unei etici feministe.

Adrienne Rich

Cartographies of Silence, 1971

Cartografieri ale tăcerii (An trad)

 

1.

A conversation begins

with a lie. And each

O conversație începe

cu o minciună. Și fiecare

 

speaker of the so-called common language feels

the ice-floe split, the drift apart

vorbitor al așa-numitului limbaj comun simte

sloiul de gheață, îndepărtarea

 

as if powerless, as if up against

a force of nature

neputincios, ca și cum s-ar confrunta

cu o forță a naturii

 

A poem can begin

with a lie. And be torn up.

O poezie poate începe

cu o minciună. Și poate fi distrusă.

 

A conversation has other laws

recharges itself with its own

O conversație are alte legi

se încarcă cu propria-i

 

false energy. Cannot be torn

up. Infiltrates our blood. Repeats itself.

energie falsă. Nu poate fi

distrusă. Ni se infiltrează în sânge. Se repetă.

 

Inscribes with its unreturning stylus

the isolation it denies.

Inscripționează cu penița-i ce nu revine

izolarea negată.

 

2.

The classical music station

playing hour upon hour in the apartment

Postul de muzică clasică

ascultat oră după oră în apartament

 

the picking up and picking up

and again picking up the telephone

ridicatul și ridicatul

și iar ridicatul receptorului

the syllables uttering

the old script over and over

silabele care rostesc

vechiul scenariu din nou și din nou

 

The loneliness of the liar

living in the formal network of the lie

Singurătatea mincinosului

care trăiește în pânza formală a minciunii

 

twisting the dials to drown the terror

beneath the unsaid word

formarea numărului pentru a îneca teroarea

din spatele cuvântului nerostit

 

3.

The technology of science

The rituals, the etiquette

Tehnologia științei

Ritualurile, eticheta

 

the blurring of terms

silence not absence

distorsionarea termenilor

tăcere nu absență

 

of words or music or even

raw sounds

a cuvintelor sau a muzicii sau chiar

a sunetelor brute

 

Silence can be a plan

rigorously executed

Tăcerea poate fi un plan

executat riguros

 

the blueprint to a life

schița pentru o viață

 

It is a presence

it has a history a form

Este o prezență

are o istorie o formă

 

Do not confuse it

with any kind of absence

Nu trebuie confundată

cu niciun fel de absență

 

4.

How calm, how inoffensive these words

begin to seem to me

Cât de calme, cât de inofensive încep să-mi

pară aceste cuvinte

 

though begun in grief and anger

Can I break through this film of the abstract

deși începute în durere și furie

Pot străpunge oare această peliculă a abstractului

 

without wounding myself or you

there is enough pain here

fără a mă răni pe mine sau pe tine

e suficientă durere aici

 

This is why the classical or the jazz music station plays?

to give a ground of meaning to our pain?

De asta merge postul de muzică clasică sau de jazz?

ca să dea un sens durerii noastre?

 

5.

The silence that strips bare:

In Dreyer’s Passion of Joan

Tăcerea care dezgolește:

În Pasiunea Ioanei a lui Dreyer

 

Falconetti’s face, hair shorn, a great geography

mutely surveyed by the camera

Figura lui Falconetti, rasă, o geografie grozavă

cercetată în tăcere de cameră

 

If there were a poetry where this could happen

not as blank spaces or as words

Dacă ar exista o poezie unde asta ar putea să se întâmple

nu cu spații goale sau cuvinte

 

stretched like skin over meanings

but as silence falls at the end

întinse ca un înveliș peste sensuri

ci cum se lasă tăcerea la sfârșitul

 

of a night through which two people

have talked till dawn

unei nopți în care doi oameni

au stat de vorbă până-n zori

 

6.

The scream

of an illegitimate voice

Țipătul

unei voci nelegitime

 

It has ceased to hear itself, therefore

it asks itself

A încetat să se mai audă, așadar

se întreabă

 

How do I exist?

Cum exist?

 

This was the silence I wanted to break in you

I had questions but you would not answer

Asta era tăcerea pe care am vrut s-o rup în tine

Aveam întrebări, dar n-ai răspuns

 

I had answers but you could not use them

This is useless to you and perhaps to others

Aveam răspunsuri, dar nu le-ai putut folosi

E inutil pentru tine și poate pentru alții

 

It was an old theme even for me:

Language cannot do everything–

Era o temă veche chiar și pentru mine

Limbajul nu poate spune tot–

 

chalk it on the walls where the dead poets

lie in their mausoleums

scris cu cretă pe pereții între care poeții apuși

zac în mausoleele lor

 

If at the will of the poet the poem

could turn into a thing

Dacă la dorința poetului poezia

s-ar transforma într-un lucru

 

a granite flank laid bare, a lifted head

alight with dew

o coastă de granit dezvelită, un cap ridicat

luminat de sudoare

 

It if could simply look you in the face

with naked eyeballs, not letting you turn

Dacă te-ar putea privi pur și simplu

cu ochii mari, fără să te lase să te întorci

 

till you, and I who long to make this thing,

were finally clarified together in its stare

până când tu, și cu mine, care tânjesc să fac lucrul ăsta

vom fi în sfârșit decantate împreună în ațintirea ei

 

No. Let me have this dust,

these pale clouds dourly lingering, these words

Nu. Lasă-mă să am praful ăsta,

norii aceștia palizi zăbovind neînduplecat, aceste cuvinte

 

moving with ferocious accuracy

like the blind child’s fingers

mișcându-se cu o acuratețe cumplită,

ca degetele unui copil orb

 

or the newborn infant’s mouth

violent with hunger

sau ca gura unui nou-născut

cu violența foamei

 

No one can give me, I have long ago

taken this method

Nimeni nu-mi poate da, am adoptat acum mult timp

această metodă

 

whether of bran pouring from the loose-woven sack

or of the bunsen-flame turned low and blue

fie a tărâțelor ce curg prin țesătura largă a sacului

sau a flăcării unui bec Bunsen devenită mică și albastră

 

If from time to time I envy

the pure annunciations to the eye

Dacă din când în când invidiez

viziunile pure ale ochiului

 

the visio beatifica

if from time to time I long to turn

visio beatifica

dacă din timp în timp tânjesc să devin

 

like the Eleusinian hierophant

holding up a simple ear of grain

hierofantul eleusin

care ridică un simplu spic de grâu

 

for the return to the concrete and everlasting world

what in fact I keep choosing

pentru întoarcerea la lumea concretă și eternă

ceea ce de fapt aleg mereu

 

are these words, these whispers, these conversations

from which time after time the truth breaks moist and green

sunt aceste cuvinte, aceste șoapte, aceste conversații

din care de fiecare dată adevărul izbucnește jilav și crud.

 

 

Teme: reflecție asupra genului…just briliant:)

Muriel Rukeyser

The Conjugation of the Paramecium

1968

 

This has nothing

to do with

propagating

 

The
species

is continued

as so many are

(among
the smaller creatures)

by fission

 

(and this species

is very small

next in order to

the amoeba, the beginning one)

 

The paramecium

achieves, then,

immortality

by dividing

 

But when

the paramecium

desires renewal

strength another joy

this is what

the paramecium does:

 

The paramecium

lies down beside

another paramecium

 

Slowly inexplicably

the exchange

takes place

in which

some bits

of the nucleus of each

are exchanged

for some bits

of the nucleus

of the other

 

This is called

the conjugation of the paramecium.

 

 

Muriel Rukeyser

Conjugarea parameciului (Ram trad)

 1968

 

Nu are nimic

de a face cu

propagarea

 

Specia

este continuată

aşa cum multe altele sunt

(dintre

cele mai mici creaturi)

prin diviziune

 

(şi această specie

este foarte mică

următoarea în şir

după amibă, cea primordială)

 

Parameciul

obţine, astfel,

imortalitatea

prin diviziune

 

Dar atunci când

parameciul

îţi doreşte reînnoire

putere o altă plăcere

iată ce

face parameciul:

 

Parameciul

se aşează lângă

un alt parameci

 

Încet, inexplicabil

schimbul are loc

schimb în care

unele părţi

din nucleurile fiecăruia

sunt date la schimb

pentru unele părţi

din nucleul

celuilalt

 

Aceasta se numeşte

conjugarea parameciului.

 

Lola Ridge

Dreams, 1918

 

Men die…

Dreams only change their houses.

They cannot be lined up against a wall

And quietly buried under ground,

And no more heard of…

However deep the pit and heaped the clay –

Like seedlings of old time

Hooding a sacred rose under the ice cap of the world –

Dreams will to light.

 

Lola Ridge

 Vise, 1918 (Ram trad)

 

Oamenii mor…

Visele îşi schimbă doar casele.

Nu pot fi aliniate de-a lungul unui perete

Şi îngropate în linişte sub pământ,

Spre a nu se mai auzi de ele…

Oricât de-adâncă groapa şi cu vârf grămada de argilă –

Precum răsaduri de timp vechi

Ce ascund un sacru trandafir sub calota de gheaţă a lumii –

Visele vor lumina.

 

Teme: common woman, sărăcie, muncă domestică și muncă ne-/rău plătită.

Judy Grahn

Vera, from my childhood

 

Solemnly swearing, to swear as an oath to you

who have somehow gotten to be a pale old woman;

swearing, as if an oath could be wrapped around

your shoulders

like a new coat;

For your 28 dollars a week and the bastard boss

you never let yourself hate;

and the work, all the work you did at home

where you never got paid;

For your mouth that got thinner and thinner

until it disappeared as if you had choked on it,

watching the hard liquor break your fine husband down

into a dead joke.

For the strange mole, like a third eye

right in the middle of your forehead;

for your religion which insisted that people

are beautiful golden birds and must be preserved;

for your persistent nerve

and plain white talk–

the common woman is as common

as good bread

as common as when you couldnt go on

but did.

For all the world we didnt know we held in common

all along

the common is as common as the best of bread

and will rise

and will become strong–I swear it to you

I swear it to you on my own head

I swear it to you on my common

woman’s

head

 

Judy Grahn

Vera, din copilăria mea (Ram trad)

 

Promiţând solemn, depun acest jurământ faţă de tine

cea care, cumva, a ajuns să fie o palidă bătrână;

jurând, ca şi cum un legământ ar putea fi înfăşurat în jurul

umerilor tăi

ca o haină nouă;

Pentru cei 28 de dolari pe săptămână şi ticălosul şef

pe care nu te-ai lăsat niciodată să-l urăşti;

şi munca, toată munca pe care o făceai acasă

pentru care nu ai fost niciodată plătită;

Pentru gura care şi s-a subţiat din ce în ce mai mult

până ce a dispărut ca şi cum te-ai fi înecat cu ea,

privind cum lichiorul îţi dilua bunul soţ

transformându-l într-o glumă răsuflată.

Pentru aluniţa ciudată, ca un al treilea ochi

fix în mijlocul frunţii tale;

pentru religia ta ce insista că oamenii

sunt frumoase păsări de aur care trebuie conservate;

pentru curajul tău stăruitor

şi vorbirea simplă–

femeia obisnuită este la fel de comună

ca pâinea bună

la fel de comună ca atunci când nu ai putut merge mai departe

dar ai făcut-o.

Pentru lumea pe care nu ştiam că o avem în comun

în tot acest timp

comunul este la fel de obişnuit ca cea mai bună dintre pâini

şi se va ridica

şi va deveni puternic– ţi-o jur

ţi-o jur pe propriul meu cap

ţi-o jur pe propriul meu cap obişnuit

de femeie

 

Anne Sexton

Her Kind, 1960

 

I have gone out, a possessed witch,

haunting the black air, braver at night;

dreaming evil, I have done my hitch

over the plain houses, light by light:

lonely thing, twelve-fingered, out of mind.

A woman like that is not a woman, quite.

I have been her kind.

 

I have found the warm caves in the woods,

filled them with skillets, carvings, shelves,

closets, silks, innumerable goods;

fixed the suppers for the worms and the elves:

whining, rearranging the disaligned.

A woman like that is misunderstood.

I have been her kind.

 

I have ridden in your cart, driver,

waved my nude arms at villages going by,

learning the last bright routes, survivor

where your flames still bite my thigh

and my ribs crack where your wheels wind.

A woman like that is not ashamed to die.

I have been her kind.

 

Anne Sexton

Genul ei, 1960 (Ram trad)

 

Am ieşit, ca o vrăjitoare posedată,

vânând aerul negru, mai curajoasă pe timp de noapte;

visând răul, am făcut autostopul

deasupra caselor simple, din lumină în lumină:

fiinţă singuratică, cu douăsprezece degete, ieşită din minţi.

O femeie ca aceasta nu este tocmai o femeie.

Am fost genul ei.

 

Am găsit peşterile călduroase în pădure,

le-am umplut cu tigăi, sculpturi, rafturi,

debarale, mătăsuri, nenumărate obiecte;

am preparat cinele pentru viermi şi elfi:

scâncind, rearanjând ce fusese dezordonat.

O femeie ca aceasta este greşit înţeleasă.

Am fost genul ei.

 

Am mers cu maşina ta, şoferule,

mi-am fluturat braţele goale în dreptul statelor trecătoare,

învăţând cele mai puţin luminoase rute, supravieţuitoare

unde flăcările tale încă îmi mai muşcă coapsa

şi coastele-mi trosnesc acolo unde roţile tale se curbează.

Unei femei ca aceasta nu îi este frică să moară.

Am fost genul ei.

 

Selima Hill

Cow, 2008

 

I want to be a cow

and not my mother’s daughter.

I want to be a cow

and not in love with you.

I want to feel free to feel calm.

I want to be a cow who never knows

the kind of love you ‘fall in love with’ with;

a queenly cow, with hips as big and sound

as a department store,

a cow the farmer milks on bended knee,

who when she dies will feel dawn

bending over her like lawn to wet her lips.

 

I want to be a cow,

nothing fancy –

a cargo of grass,

a hammock of soupy milk

whose floating and rocking and dribbling’s undisturbed

by the echo of hooves to the city;

of crunching boots;

of suspicious-looking trailers parked on verges;

of unscrupulous restaurant-owners

who stumble, pink-eyed, from stale beds

into a world of lobsters and warm telephones;

of streamlined Japanese freighters

ironing the night,

heavy with sweet desire like bowls of jam.

 

The Tibetans have 85 words for states of consciousness.

This dozy cow I want to be has none.

She doesn’t speak.

She doesn’t do housework or worry about her appearance.

She doesn’t roam.

Safe in her fleet

of shorn-white-bowl-like friends,

she needs, and loves, and’s loved by,

only this –

the farm I want to be a cow on too.

 

Don’t come looking for me.

Don’t come walking out into the bright sunlight

looking for me,

black in your gloves and stockings and sleeves

and large hat.

Don’t call the tractorman.

Don’t call the neighbours.

Don’t make a special fruit-cake for when I come home:

I’m not coming home.

I’m going to be a cowman’s counted cow.

I’m going to be a cow

and you won’t know me.

 

Selima Hill

Vacă, 2008 (Ram trad)

 

vreau să fiu o vacă

şi nu fiica mamei mele.

vreau să fiu o vacă

şi nu îndrăgostită de tine.

vreau să mă simt liberă, calmă.

vreau să fiu o vacă ce nu ştie niciodată

genul de dragoste de tipul ,,a te îndrăgosti de”;

o vacă regală, cu şolduri largi şi solide

ca un magazin universal,

o vacă pe care fermierul o mulge stând în genunchi,

care, când va muri, va simţi zorii

îndoindu-se pe deasupra ei precum gazonul umed, pentru a îi umezi buzele.

 

vreau să fiu o vacă,

nimic pretenţios –

o încărcătură de iarbă,

un hamac de lapte având consistenţa supei

a cărei scurgeri plutitoare şi basculante rămâne nederanjată

de ecoul copitelor venit dinspre oraş;

al ronţăitului cizmelor;

al rulotelor cu aspect suspect parcate pe margini;

al patronilor de restaurant fără scrupule

care se împiedică, cu ochii mici, de la paturi învechite

la o lume a homarilor şi a telefoanelor călduţe;

de cargouri japoneze îmbunătăţite

ce netezesc noaptea,

grele de dulce dorinţă ca vasele cu gem.

 

Tibetanii au 85 de cuvinte pentru stările conştiinţei.

Vaca somnoroasă ce vreau să fiu nu are niciunul.

Nu vorbeşte

Nu trebăluieşte nu şu îşi face griji privind propriul aspect.

Nu hoinăreşte.

În siguranţă în propria ei flotă

de prieteni tunşi castron,

are nevoie şi iubeşte şi e iubită

numai de asta –

ferma la care vreau să fiu şi eu o vacă.

 

Nu veniţi să mă căutaţi.

Nu veniţi prin lumina puternică a soarelui

să mă căutaţi,

înnegriţi de mănuşile, ciorapii şi mânecile voastre

si pălăria mare.

Nu chemaţi tractoristul.

Nu chemaţi vecinii.

Nu faceţi un tort de fructe special pentru venirea mea acasă:

Nu vin acasă.

Am de gând să fiu una dintre vacile numărate ale văcarului.

Voi fi o vacă

şi nu mă veţi cunoaşte.

 

 

Advertisements

Posted June 29, 2014 by poetrybody

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s